Hvordan går det med Norges grønne investeringer?

Økonomi

Finansanalytiker Thina Saltvedt mener skog- og trenæringen spiller en viktig rolle i den grønne omstillingen av Norge.

Del

I 2019 intervjuet vi Thina Saltvedt om grønne investeringer og veien for å nå FN-målene i 2030. Da hadde Saltvedt jobbet i underkant av et år med bærekraft og grønn energi i Nordea Markets, etter et tiår i oljebransjen. Hva mener Saltvedt om de samme problemstillingene i dag?

Sist gang vi snakket med Saltvedt ga hun Norge en luke på ti år på å omstille seg det grønne skiftet, om vi skal klare å nå FNs bærekraftsmål i 2030 og 2050. Hvordan er situasjonen nå, snart fire år senere?

– Vi har kommet et stykke på vei på noen områder. For eksempel er det i eiendomssektoren nå mye fokus på materialer man forbruker og det å sirkulere disse. Innen transportsektoren er det også gjort et stort sprang fremover, og delvis innen energisektoren. Men vi er fremdeles langt unna målet, med enda dårligere tid.

Treverk
SIRKULÆR ØKONOMI: I eiendomssektoren er det mye fokus på materialer man forbruker.

Mange muligheter i skog- og trenæringen

Saltvedt mener likevel det er en lang vei å gå før Norge når klimamålene vi har satt oss for 2030. Hun tror imidlertid ikke at det er umulig, men tempoet må opp.

– Utslipp kuttes ikke raskt nok og vi trenger en tydeligere klimapolitikk som tilrettelegger for at flere bedrifter satser grønt.

Saltvedt mener Norge har størst mulighet til å hevde seg i de næringene vi har et naturgrunnlag for å produsere.
– Vi har tilgang på naturressurser verden etterspør og høyt utdannet arbeidskraft, som lett lar seg omstille.

Her trekker hun frem havnæringene, vindkraft og spesielt skog- og trenæringen.

– Skog- og trenæringen er særlig interessant når vi snakker om sirkulær økonomi. Produkter av tre har ofte et lavere klimafotavtrykk enn andre materialer, og er enklere å gjenbruke. EU har fremhevet sirkulær bruk av materialer som et viktig grep for å nå bærekraftsmålene, og her tror jeg tre vil spille en stadig viktigere rolle. Det er et veldig spennende område med mange muligheter fremover.

Hogstmaskin
FREMTIDSRETTET NÆRING: Thina Saltvedt mener skog- og trenæringen spiller en viktig rolle inn i det grønne skiftet.

Finanssektorens grønne skifte

Saltvedt peker på at mange norske banker har tatt flere grep for å bidra til grønne næringer og mer bæraktige investeringer de siste fire årene.

– I dag legger vi enda mer vekt på hvilket avtrykk ulike bedrifter vi finansierer og samarbeider med har på storsamfunnet Har de et stort klimaavtrykk? Har det et stort sosialt avtrykk? Og i hvilken grad vil de overleve om vi faktisk når 1,5 gradersmålet? Alt dette tar vi med i betraktning før vi gjør investeringsbeslutninger. Klima og bærekraft vil få stadig økt betydningen for tilgangen på kapital. I verste fall får du ikke lån eller investorer om klimaavtrykket ditt er for stort.

– Dette er viktig når vi evaluerer fremover. Bærekraft og klima blir stadig viktigere for valgene vi tar.

Thina Saltvedt
Finansanalytiker Thina Saltvedt.

Siden 2019 har finanssektoren fått mye tydeligere krav til hva de er nødt til å rapportere på, i henhold til FNs seks klimamål innen taksonomi (bærekraftig finans), bestemt av EU. Dette påvirker også det norske markedet. Nå stilles det høyere krav til rapportering av prosesser, finansiering og investering. Det mener Saltvedt er en positiv utvikling.

– Vi i finanssektoren håper på å kunne bidra til å fremskynde det grønne skiftet gjennom kapitalfordeling og hvordan vi finansierer prosjekter. Det er hovedfokuset frem mot 2030.

Saltvedt oppsummerer de tre viktigste punktene for at Norge skal klare å imøtekomme det grønne skiftet innen luken på ti år:

– Vi trenger mer ambisiøs klimapolitikk, økt fokus på hvilke energikilder vi bruker og økt fokus på sirkulærøkonomi – og der spiller skog-og trenæringen en spesielt viktig rolle, avslutter hun.