Et valg for framtidsskogen

Bærekraft

I Norge er flatehogst den vanligste måten å hogge skog på, men det er en økende interesse blant skogeiere for å teste ut andre hogstformer. I Åmot håper Caroline Rolstad at lukket hogst vil bidra til mer variasjon i skogen hennes.